Säiliöiden merkitseminen

Valmistamme myös standardin SFS 5491 mukaisia vaarallisten aineiden säiliökilpiä. Kilven merkinnät koostuvat kemikaalin nimestä ja sen vaarallisuutta kuvaavista varoitusmerkeistä. Kemikaalin nimitekstin ja varoitusmerkin koko määräytyy säiliön tilavuuden mukaan (ks. taulukko). Varoitusmerkkeinä käytetään GHS-varoitusmerkkejä. Merkintää voidaan täydentää myös kemikaalin väkevyystiedoilla. Materiaali UV-suojattu muovi, eloksoitu tai polttomaalattu alumiini tai alumiinikomposiitti. 

VAARALLISET_AINEET_TAULUKKO

CLP-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Asetus on tullut voimaan 20.1.2009 ja on sellaisenaan sovellettavaa, voimassa olevaa lainsäädäntöä. CLP-asetus on korvannut EU:n vanhan kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset eli ns. aine- ja seosdirektiivin.

CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals), joka on hyväksytty YK:n alaisuudessa. Järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa, sekä vaarallisten aineiden kuljetuksessa että kemikaalien käytössä, jolloin kemikaaliturvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu.

CLP-asetuksessa säädetään niistä kriteereistä, joiden perusteella kemikaali (aine tai aineiden seos) luokitellaan vaaralliseksi. Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä (fysikaalinen vaara), välittömästi myrkyllinen (terveysvaara) tai vesieliöille vaarallinen (ympäristövaara). CLP-asetus antaa myös säännöt siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata, jotta sitä voi käyttää turvallisesti. Varoitusmerkintöihin kuuluu lisäksi erilaisia vaara- ja turvalausekkeita sekä huomiosanoja.