GHS/CLP-merkit netistä

Maailmanlaajuisesti yhdenmukaiset vaarallisten aineiden kilvet, saatavana muovisena, alumiinisena ja tarrana. 
 

GLP-asetus

CLP-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Asetus on tullut voimaan 20.1.2009 ja on sellaisenaan sovellettavaa, voimassa olevaa lainsäädäntöä. CLP-asetus on korvannut EU:n vanhan kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset eli ns. aine- ja seosdirektiivin.

CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals), joka on hyväksytty YK:n alaisuudessa. Järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa, sekä vaarallisten aineiden kuljetuksessa että kemikaalien käytössä, jolloin kemikaaliturvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu.

CLP-asetuksessa säädetään niistä kriteereistä, joiden perusteella kemikaali (aine tai aineiden seos) luokitellaan vaaralliseksi. Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä (fysikaalinen vaara), välittömästi myrkyllinen (terveysvaara) tai vesieliöille vaarallinen (ympäristövaara). CLP-asetus antaa myös säännöt siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata, jotta sitä voi käyttää turvallisesti. Varoitusmerkintöihin kuuluu lisäksi erilaisia vaara- ja turvalausekkeita sekä huomiosanoja.

Kemikaalien varoitusmerkit ‒ merkit vaaraluokkien mukaan
Kaikki kemikaaleista varoittavat varoitusmerkit ovat vinoneliön muotoisia, joissa on musta symboli valkoisella taustalla ja punainen vinoneliön kehys. Muotoilu ja värimaailma on uusittu vuonna 2015, koska varoitusmerkkien pitää erottua selvästi varoitusta vaativissa tuotteissa ja esineissä. Uudet kemikaalien varoitusmerkit otettiin käyttöön jo vuosia sitten, mutta vanhoilla merkeillä varustettuja tuotteita saattaa silti vielä olla liikkeellä tai omassa kodissasi. Olethan tietoinen näistä kemikaalien varoitusmerkeistä?

Kemikaalien varoitusmerkki GHS01 – räjähtävä
Tämän varoitusmerkin omaavat tuotteet ovat räjähtäviä ja voivat aiheuttaa voimakkaan paineaallon ja sirpaleiden sinkoutumisen sekä sytyttää muita materiaaleja. Esimerkiksi ilotulitteet (epästabiilit räjähteet), ampumatarvikkeet ja nitroglyseriini ovat tällaisia räjähtäviksi luokiteltavia aineita ja tuotteita.

Kemikaalien varoitusmerkki GHS02 – syttyvä
Helposti syttyviä tuotteita ovat muun muassa moottoripolttoaineet, etanoli, kynsilakanpoistoaine, nestekaasupullot ja aerosolit, joiden ponneaineena on nestekaasu. Nämä tuotteet voivat syttyä palamaan todella helposti, jopa itsestään jos joutuvat kosketuksiin ilman kanssa. Jos kemikaali syttyy palamaan, älä missään nimessä käytä juoksevaa vettä palon sammuttamiseen, koska se saattaa aiheuttaa tulipalon leviämisen. Helposti syttyvistä tuotteista johtuva palo pitää sammuttaa palosammuttimella, sammutuspeitteellä tai vesisumulla.

Kemikaalien varoitusmerkki GHS03 – hapettava
Desinfiointitabletit ja -nesteet, valkaisuaineet, hengityssairauksien hoidossa käytettävä happikaasu ja muut kaasut, nesteet ja kiinteät aineet, aiheuttavat toisen materiaalin palamisen tai myötävaikuttavat siihen.
Kemikaalien varoitusmerkki GHS04 – paineen alainen kaasu
Paineen alaista kaasua on muun muassa nestekaasupulloissa, hitsauskaasussa sekä happipulloissa. Nämä tuotteet voivat räjähtää kuumassa, esimerkiksi suorassa auringonpaisteessa.

Kemikaalien varoitusmerkki GHS05 – syövyttävä
Syövyttävät kemikaalit, kuten etikka- ja suolahappo, ammoniakki ja viemäriavausaine, tuhoavat kudosta joutuessaan iholle, hengityselimiin, silmiin tai vatsaan.

Kemikaalien varoitusmerkki GHS06 – välitön myrkyllisyys
Metanoli, torjunta-aineet ja eliöntorjunta- aineet kuten jyrsijämyrkyt, sisältävät terveydelle erittäin vaarallisia, jopa tappavia kemikaaleja. Pääkallomerkki tuotteessa kertoo, että tuote voi jopa pienenä annoksena olla tappava. Nämä tuotteet voivat aiheuttaa myös syöpää tai muita pitkäaikaisia terveyshaittoja.

Kemikaalien varoitusmerkki GHS07 – terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle
GHS07 on haitallinen, ärsyttävä, herkistävä ja vaarallinen otsonikerrokselle. Esimerkkejä näistä tuotteista ovat muun muassa ihoa ärsyttävät, hengityselimiä ja silmiä ärsyttävät tuotteet, kuten kalkinpoistaja, WC:n puhdistusaine, jäähdytysneste sekä erilaiset liimat.

Kemikaalien varoitusmerkki GHS08 – vakava terveysvaara
Jos tuotteessa on vakavan terveysvaaran varoitusmerkki, voi tuotteelle altistuminen vahingoittaa terveyttä pysyvästi tai aiheuttaa pysyvän vaurion johonkin tärkeään elimeen. Vakava terveysvaara voi olla esimerkiksi syöpä.
Jotkut kemikaalit saattavat aiheuttaa allergisen reaktion hengityselimissä tai pahoja hengitysvaikeuksia. Vakavan terveysvaaran voivat aiheuttaa myös tärpätti, bensiini, selluloosaohenne sekä lamppuöljy, jos niitä menee vahingossa nielemään. Pahimmassa tapauksessa ne voivat aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen ja kuoleman.

Kemikaalien varoitusmerkki GHS09 – vaarallinen ympäristölle
Varoitusmerkki, jossa on kuollut kala kuolleen puun juurella varoittaa luonnossa erittäin hitaasti hajoavista myrkyistä. Kemikaalin myrkyt kertyvät ravintoketjuja pitkin petoeläimiin ja sitä kautta ihmisiin tai ovat muuten ympäristölle haitallisia. Ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ovat muun muassa tärpätti, bensiini, kasvien torjunta-aineet, erilaiset sisä- ja ulkomaalit, lakat sekä eräät liimat.

 


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste: