ADR-Kuljetus- ja pakkausmerkit netistä

Vaaralliset aineet pitää aina merkitä kuljetuksessa asianmukaisin merkinnöin. Vaarallisten aineiden kuljetuksiksi katsotaan muun muassa useat kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset, valtaosa esimerkiksi aerosolien ja maalien kuljetuksista, vaarallisten jätteiden kuljetukset, kaasujen kuljetukset sekä maa- ja metsätalouden kemikaalien kuljetukset, kuten erilaiset lannoitteet.

Valikoimistamme löydät kaikki tarvittavat ADR-kuljetusten merkit sekä pakkausmerkit eri materiaaleissa ja tarvitsemassasi koossa. ADR-merkit ovat saatavilla vahvaliimaisina tarroina ja muovi- tai alumiinipohjaisina kilpinä.

 

Mitä vaaralliset aineet ovat?

Vaarallisia aineita ovat sellaiset aineet, joista voi ominaisuuksiensa vuoksi aiheutua merkittävää, jopa hengenvaarallista vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Vaaralliset aineet jaetaan ominaisuuksiensa mukaan yhdeksään eri luokkaan ja muutamaan alaluokkaan. Vaarallisia aineita ovat:

erilaiset räjähteet, kuten ampumatarvikkeet
kaasut, kuten nestekaasu 
palavat nesteet, kuten bensiini
helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet, kuten rikki
itsestään syttyvät aineet, kuten organometallinen aine
aineet, jotka joutuessaan veden kanssa kosketukseen kehittävät palavia kaasuja
hapettavat aineet, kuten natriumkloraatti
orgaaniset peroksidit 
myrkylliset aineet
tartuntavaaralliset aineet, kuten sairaalajätteet
radioaktiiviset aineet 
syövyttävät aineet 
muut vaaralliset aineet ja esineet
litiumakut. 

Vaaralliset aineet tulee aina merkitä selkeästi. Kaikista vaarallisia aineita kuljettavista kuljetuskalustoista ja -pakkauksista tulee löytyä vähintään luokkakohtainen varoituslipuke, joka on kokoa 100 mm x 100 mm. Tekstin fonttikoko tulee olla 12. 

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen vaaditaan ADR-ajolupa

Vaarallisia aineita kuljettavan henkilön tulee käydä koulutus ADR-kuljetuksiin liittyen sekä suorittaa ajolupakoe hyväksytysti. ADR-ajolupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Vaarallisia aineita kuljettavan henkilön tuleekin uusia hyväksytysti täydennyskurssikoe viiden vuoden välein. Suomessa ADR-ajoluvan haltijaa kutsutaan vaarallisten aineiden kuljettajaksi eli VAK:ksi. ADR-lipukkeet eli vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät merkinnät vaaditaan etenkin VAK-kuljetusten maantiekuljetuksiin.

Jos tarvitset lisätietoa vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyen, tutustu Traficomin sivuilta löytyviin lisätietoihin. Sivuilta löytyvät yksityiskohtaiset säännökset muun muassa vaarallisten aineiden luokituksista, lisäinfoa pakkauksien merkinnöistä, tarvittavista asiapapereista ja vapaarajoista sekä kuljetuksiin käytettävän ajoneuvon merkinnöistä.

ADR-ajoluvat jaetaan eri luokkiin vaarallisten aineiden mukaan

Vaarallisten aineiden kuljetusluokitukset ja ADR-merkinnät määräytyvät kansainvälisten ja kansallisten kuljetusmääräysten mukaan. Jokaisella vaarallisella aineella on oma varoituslipukkeensa ja ajoneuvokohtaiset suurlipukkeet. Kaikki määräykset ja säännökset lipukkeista löydät tarkemmin Traficomin sivuilta. 

Vapaarajat ylittävissä VAK-kuljetuksissa kuljetusyksikkö pitää merkitä keulasta ja perästä oranssilla kilvellä. Vapaaraja on se raja, joka määrittää pitääkö kuljettajalla olla ADR-ajolupa. Alle vapaarajan jäävien kuljetusten kanssa ei tarvita erillistä ADR-ajolupaa, mutta ylitettyään ainekohtaisen rajan, lupa tarvitaan. Vapaaraja riippuu aineen kuljetuskategoriasta.

Kaikki vaaralliset aineet on lajiteltu kuljetuskategorioihin vaarallisuusasteensa mukaan. Huom! Jos vaarallisia aineita kuljetetaan säiliökuljetuksina, tarvitaan AINA ADR-ajolupa ja säiliölupa, vaikka säiliöt olisivat tyhjillään. 

 

Ajoneuvojen ja konttien oikeanlainen merkintä

Kun vaarallisia aineita kuljetetaan niille tarkoitetuissa ajoneuvoissa tai lähetetään erikseen konteissa tai paketeissa, tulee pakkauksissa ja kuljetuksissa olla selkeästi merkitty mistä aineesta on kyse. Suorakulmaisilla oransseilla kilvillä osoitetaan, millaisesta aineesta on kyse. Oranssit kilvet tulee sijoittaa pystysuoraan tasoon, kiinnittäen ne kuljetusyksikön eteen ja taakse, molemmat kohtisuoraan kuljetuskaluston pituusakseliin nähden.

Jos oranssit kilvet eivät näy selvästi vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon ulkopuolella, on vastaavat kilvet kiinnitettävä myös ajoneuvon kummallekin sivulle. Ohikulkijoiden, perässä ajavien ja vastaantulevien tulee nähdä onnettomuustilanteidenkin varalta, mitä aineita kuljetuskalustossa kuljetetaan. Jos jostain syystä vaarallisia aineita kuljettavasta yhdistelmästä irrotetaan perävaunu ja jätetään se parkkiin jonnekin väliaikaisesti, on oranssi kilpi tai kilvet jätettävä paikoilleen, kiinnitettynä säiliöön tai säiliökonttiin, MEG-konttiin, monisäiliöajoneuvoon, UN-säiliöön tai MEMUun.

Merkinnät tulee säilyttää myös tilanteissa, jos kuljetuskalustoa ei ole tyhjennetty kaasuista tai dekontaminoitu eli poistettu haitallisia aineita tai eliöitä. Säännös koskee myös tyhjiä puhdistamattomia ja dekontaminoimattomia irtotavaraa sisältäneitä ajoneuvoja.


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste: